DSM-5 İkinci Düzey Öfke Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çöldür, E. Ö., Öztekin, S., ve Aydemir, Ö. (2017). DSM-5 İkinci Düzey Öfke Ölçeği Türkçe Formunun geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(2), 85-91.doi: 10.5455/apd.241221

Sorumlu Yazar: 
Emine Özge Çöldür
Geçerlik: 

İkinci Düzey Öfke Ölçeğinin açıklayıcı faktör analizinde örneklem yeterliliği için KMO katsayısı 0.81 ve Bartlett katsayısı 1.03 (p<0.001) olarak bulunmuştur. Tek faktörlü çözüm elde edilmiştir ve özdeğeri 3.79’dur, varyansın toplam %75.80’ini açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

İkinci Düzey Öfke Ölçeğinin içsel tutarlılığı 0.91 ve madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0.74-0.83 (p<0.001) olarak bulunmuştur.

5 maddeli bir ölçektir.

Derecelendirme: 
İletişim: