DSM-5 Düzey 2 Yineleyici Düşünceler ve Davranışlar Ölçeği 11-17 Yaş Çocuk Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sapmaz, S. Y., Erkuran, H. Ö., ve Aydemir, Ö. (2017). DSM-5 Düzey 2 Yineleyici Düşünceler ve Davranışlar Ölçeği Çocuk Formunun Türkçe geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18, 107-113. doi: 10.5455/apd.231584

Sorumlu Yazar: 
Şermin YALIN SAPMAZ
Geçerlik: 

Yapı geçerliliğinde varyansın %73.5’ini açıklayan bir faktör elde edilmiştir. ROC çözümlemesinde ROC eğrisinin altında kalan alan 0.956 olarak saptanmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik analizlerinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.910, madde-toplam puan bağıntı katsayıları 0.674-0.878 arasın- da saptanmıştır. Test-yeniden test bağıntı katsayısı r=0.928 olarak hesaplanmıştır.

Beş maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5li likert (0=yok, 4=aşırı)
İletişim: