Depresyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sücüllüoğlu-Dikici, D., Aşçıbaşı, K., ve Aydemir, Ö. (2017). DSM-5 Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun geçerliliği ve güvenilirliği. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(Ek sayı.2, 51-56. doi: 10.5455/apd.238150

Sorumlu Yazar: 
Didem SÜCÜLLÜOĞLU DİKİCİ
Geçerlik: 

DSM-5 Depresyon Ölçeğinin açıklayıcı faktör analizinde örneklem yeterliliği için KMO katsayısı 0.91, Bartlett katsayısı 608.18 olarak bulunmuştur. Tek faktörlü çözüm elde edilmiştir ve özdeğeri 5.44’tür, varyansın toplam %60.4’ünü açıklamaktadır. Ölçek maddelerinin faktör yükleri 0.66-0.80 arasında bulunmuştur. BDÖ ile korelasyon analizinde katsayı r=0.88 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

DSM-5 Depresyon Ölçeğinin içsel tutarlılık Cronbach alfa katsayısı 0.91, madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0.60-0.83 olarak bulunmuştur.

9 maddelik bir ölçektir.

Derecelendirme: 
4lü likert(0=hiç, 3=neredeyse her gün)
İletişim: