Çocuklar İçin Yeme Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kürtüncü, M., ve Arslan, N. (2020). Çocuklar İçin Yeme Davranışları Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 13(4), 267-274. https://doi.org/10.46483/deuhfed.669779

Sorumlu Yazar: 
Meltem Kürtüncü
Geçerlik: 

Ölçeğin içerik geçerliğinin sağlanması amacıyla Kapsam Geçerlik İndeksi (KGİ) hesaplanmıştır.ölçek için sekiz kişilik uzman görüşü alınmıştır. Ölçekteki toplam KGİ .90 olarak bulunmuş ve kapsam geçerliğinin yeterli olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık için hesaplanan madde toplam korelasyonunun .41 ile .88 arasında ve istenilen aralıkta olduğu saptanmıştır. Çalışmada ölçeğe ait her bir faktör için cronbach alfa katsayıları katsayıları .69 ile .80 arasında olup ölçeğin toplam cronbach alfa katsayısı .77 olarak belirlenmiştir

Aile: 4 madde
Beceri: 5 madde
Olumsuzluk: 3 madde
Duygu: 3 madde
İzin: 4 madde
Toplam 19 madde

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: