Çocuk Yetiştirmeye Yönelik Anne-Baba Görüşleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özyürek, A . (2018). Anne- baba çocuk yetiştirme tutumları ve üç farklı ölçek geliştirme çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(2) , 659-676.

Sorumlu Yazar: 
Arzu Özyürek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Çocuk olumlu davranışlar sergilediğinde övülmelidir.
Olumsuz Tutum: 24 madde
Olumlu/ demokratik Tutum: 15 madde
Toplam 39 madde

Derecelendirme: 
5’li likert tipi “Tamamen Katılıyorum-5 puan” ve “Hiç katılmıyorum-1 puan”
İletişim: