Kültürel Zekâ Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İlhan, M., ve Çetin, B. (2014). Kültürel Zekâ Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 94-114.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa İlhan
Geçerlik: 

Uyum geçerliği çalışmasından elde edilen bulgular; KZÖ ile Kültürler Arası Duyarlılık Ölçeği arasındaki korelasyonun .61, KZÖ ile Tromso Sosyal Zeka Ölçeği arasındaki korelasyonun ise .44 olduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizi sonucunda, ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .85 ve test-tekrar güvenirlik katsayısı .81 olarak hesaplanmıştır. Madde analizi sonucunda, alt ölçeklerin düzeltilmiş madde toplam korelasyonlarının .33 ile .64 arasında değiştiği belirlenmiştir.

İletişim: