Kültürel Duyarlılık Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güçlücan, N. (2016). Psikolojik danışmanların kültürel duyarlılık algılarının demografik ve mesleki değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Sorumlu Yazar: 
Neslihan Güçlücan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Doğrulayıcı Faktör Analizi ile faktör yapısı doğrulanan verilere güvenirlik analizi
uygulanmıştır. Kültürel Duyarlılık Algıları Ölçeğinin tamamına ilişkin Cronbach Alpha
güvenirlik katsayısı .95 olarak hesaplanmıştır. Geliştirilen bu ölçme aracı, ideal olarak bir
ölçeğin güvenirliğinin .70’in üzerinde olması gerektiği koşulunu taşımaktadır (Bryman,
2008, s. 78; DeVellis, 2012, s. 36). Ölçeğin her iki faktörünün Cronbach Alpha değerleri
hesaplandığında, Faktör 1 için .98, Faktör 2 için ise .79 değerlerine ulaşılmıştır.

İletişim: