Kronik Hastalık Tedavisi Fonksiyonel Değerlendirmesi Yorgunluk (FACIT Yorgunluk) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çınar, D. (2020). Tip 2 Diyabet Hastalarında Kronik Hastalıkların Tedavisinde Fonksiyonel Değerlendirme- Yorgunluk Ölçeği’ nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.

Sorumlu Yazar: 
Derya Çınar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: