Koronavirüse Karşı Güvence Arayan Davranış Ölçeği (KKGADÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kıraç, R., Göde, A., & Aydoğdu, A . (2020). Koronavirüse (Covid-19) Karşı Güvence Arayan Davranış: Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. 3. Internatıonal Conferenceon Covid-19 Studıes, Ankara, s.217-223

Sorumlu Yazar: 
Ali GÖDE
Geçerlik: 

Ki-Kare (x2) /Serbestlik Derecesi (df)= 2,430; Uyum İyiliği İndeksi (GFI)= 0,993; Uyarlanmış Uyum İyiliği İndeksi (AGFI)= 0.966; Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI)= 0,993; Ortalama Hata Karekök Değeri (RMSEA)= 0,058; Kök Artık kareler Ortalaması (RMR)= 0,021; Ölçeklendirilmiş Uyum İndeksi (NFI)= 0,988 olarak tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,790 olarak hesaplanmıştır.

İletişim: