Kontrol Odağı Ölçeği (KOÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dağ, İ. (2002). Kontrol Odağı Ölçeği (KOÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 17(49), 77-90.

Sorumlu Yazar: 
İhsan Dağ
Geçerlik: 

ölçek varyansının % 12.62’sini açıklamaktadır ve altölçek gibi işlem gördüğünde .87’lik bir iç tutarlık göstermektedir

Güvenirlik: 

RİDKOÖ’nin iç tutarlık katsay›s›n›n .71, test tekrar test güvenirlik katsayısının ise .83 olarak bulunmuştur.

İletişim: