Kişilerarası Öz-yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çapri, B. ve Kan, A.(2006). Öğretmen Kişilerarası Öz-yeterlik Ölçeğinin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2(1), 48-61.

Sorumlu Yazar: 
Burhan Çapri
Geçerlik: 

Ölçeğin üç boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan döndürülmüş temel bileşenler faktör analizi kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .89 ile .91 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayılarının, .36 ile .77 arasında değiştiği görülmüştür.

İletişim: