Kendini Gizleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Deniz, M. ve Çok, F. (2010). Kendini Gizleme Ölçeğinin Ergenler İçin Uyarlanmasi Ve Psikometrik Nitelikleri. İlköğretim Online, 9(1), 424 – 432.

Sorumlu Yazar: 
Metin DENİZ
Geçerlik: 

Yapı geçerliliğini değerlendirebilmek için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliğini belirlemek için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış ve Cronbach alfa değeri .86 olarak bulunmuştur.

İletişim: