Kariyer Yönetimi Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kılıç, G. (2008). Kariyer yönetimi ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Gonca Kılıç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Her bir boyuta ait güvenirlik katsayısı α=0,70’in üzerinde
hesaplanmış olup bu sonuçlar ölçeğin güvenilir olduğu şeklinde
yorumlanabilir.