Kariyer Karar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Büyükgöze-Kavas, A. (2012). Kariyer Karar Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (38), 159-168.

Sorumlu Yazar: 
Ayşenur Büyükgöze Kavas
Geçerlik: 

Ölçeğin iki boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur.(GFI = .90, AGFI = .87, CFI = .89, RMSEA =.07). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .27 ile .90 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .84 ile .86 arasında değişmektedir. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayısı kararsızlık ölçeği için .84 kesinlik ölçeği için .77 olarak hesaplanmıştır.