Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası (KEYİS)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Milson, A. J. ve Ekşi, H. (2003). Öğretmenlerin karakter eğitiminde yetkinlik duygusu konusunda bir ölçme aracına doğru: Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası ve Türkçe’ye uyarlanma çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), 99-130.

Sorumlu Yazar: 
Halil Ekşi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Bu grup için hesaplanan Cronbach alfa iç tutarl›l›k katsayısı KÖY için .8295, GÖY için ise .6240 alarak hesaplanmıştır. Her iki katsayıda ölçek alt boyutların güvenirliliği ortaya koymaktadır.

İletişim: