Kamusal Entelektüellik Düzey Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özsevgeç, T. ve Aytar, A. (2014). Öğretmen adaylarının kamusal entelektüellik düzeylerinin belirlenmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması ve ölçeğin uygulanması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 642-663. doi: 10.7822/omuefd.33.2.21

Sorumlu Yazar: 
Tuncay Özsevgeç
Geçerlik: 

AMOS programı ile yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda önermeler altı faktör altında toplanmış olup bu faktörler ders ortamı, bilimsel yayın, bilimsel kongre, akademik danışmanlık, kamusal konular ve küresel konular olarak ifadelendirilmiştir.

Güvenirlik: 

23 madde için yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,83 olarak hesaplanmıştır. Bu
durum ölçeğin yüksek derecede güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir.

İletişim: