Kalite Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bayer, N., ve Baykal, Ü. (2018). Sağlık Çalışanları Kalite Algı Ölçeğinin geliştirilmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 5(2), 86-99.

Sorumlu Yazar: 
Nükhet Bayer
Geçerlik: 

Yapı geçerliliğinin değerlendirmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmış,
maddelerin faktör yüklerinin 0,40 ve 0,97 arasında olduğu bulunmuştur.
Yapılan uyum indeksleri sonuçları:
Ki-Kare Uyum Testi (Chi-Square Goodness, x2), 8171.15,
X2/sd=2.88
Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (Root Mean Square Error of Approximation, RMSEA)=0,067
Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (Comparative Fıt Index, CFI)=0,96
Normlaştırılmamış Uyum İndeksi (Non-Normed Fit Index, NNFI)=0,96
Normlaştırılmış Uyum İndeksi (Normed Fit Index, NFI)=0,93
İyilik Uyum İndeksi (Goodness of Fit Index, GFI)=0,96, bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Güvenirlik açısından, iç tutarlılık
analizi olarak ölçek toplamının Cronbach alfa katsayısı 0,94 olarak bulunmuş, alt boyutların toplam puanlarının güvenirlik
katsayıları a=0,94 ile 0,78 arasında bulunmuştur.

İletişim: