İzlenim Oluşturmaya Güdüleyen Etkenler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demir, K. (2002). Türkiye’deki resmi ve özel lise öğretmenlerinin izlenim yönetimi. (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Kamile Demir
Geçerlik: 

Ölçekte yapı geçerliliğini saptamak için faktör analizi yapılmıştır Faktör analizi uygulaması ile 20 maddeden oluşan ölçeğin tek faktörlü olup olmadığı saptanmak istenmiştir. Faktör analizi sonucunda ölçekteki maddelerin iki faktörde toplandığı saptanmıştır. Maddelerden 11 tanesi birinci faktörde 9 tanesi ise ikinci faktörde toplandığı saptanmıştır. Bu iki faktörde yer alan maddelerin literatürde incelenerek ismi verilmeye çalışılmıştır. Böylece birinci faktöre Bireysel Etkenler ikinci faktöre Çevresel Etkenler olarak isimlendirilmiştir. Herhangi bir maddenin faktör yükünün 0.30 veya yüksek olması dikkate alınarak sınır değer 0.30 kabul edilmiştir. Yapılan varimax döndürme işleminin sonunda bütün maddelerin faktör yükünün 0.30’un üstünde olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak ölçekteki maddelerin iki faktörde toplanıp maddelerin faktör yüklerinin 0.37 ile 0.72 arasında değiştiği görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç güvenirliği için Cronbach Alpha katsayısı kullanılmıştır Ölçeğin birinci faktörün alfa değeri 0.82 ikinci faktör için ise 0.75 ölçülmüştür

İletişim: