İyileşme Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güler, C. (2017). İyileşme Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Cansu Güler
Geçerlik: 

DFA’da öncelikli olarak Ki-kare (χ2) uyumluluk indeksi incelenmiş ve bu değer χ2=479,35 olarak saptanmıştır. Daha sonra ki-kare (χ2) uyum istatistiğinin serbestlik derecesine oranı incelenmiştir. Araştırmada χ2/Sd oranı 1,98 ve p=0,000 olarak saptanmıştır. (Tablo 9). DFA’da incelenen diğer uyum indeksi değerleri incelendiğinde; RMSEA değeri 0,07, SRMR değeri 0,06, GFI değeri 0,98, CFI değeri 1,00, NFI değeri 1,00, AGFI değeri 0,97 olarak saptanmıştır.

Güvenirlik: 

İyileşme Değerlendirme Ölçeği’nin Cronbach alfa katsayıları, “Hedef ve Başarıya Yönelim” alt boyutu için 0,84, “Kendine Güven ve Umut” alt boyutu için 0,84, “Çevredekilere Güven” alt boyutu için 0,74, “Semptomlar ile Baş Etme” alt boyutu için 0,89, “Yardım Arama Davranışı” alt boyutu için 0,87 olarak saptanmıştır. İyileşme Değerlendirme Ölçeği’nin Cronbach alfa katsayısı ise 0,90 olarak bulunmuştur

İletişim: