İşyeri Nezaketsizlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kutlu, A., Bilgin, N.(2017). İşyeri Nezaketsizlik Ölçeğinin hemşireler üzerinde Türkçe geçerlik ve güvenirliği çalışması. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 4(2), 56-62.

Sorumlu Yazar: 
Adalet Kutlu
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği için açıklayıcı faktör analizi kullanılmış, analiz sonucunda toplam varyansın %60,41 olduğu saptanmıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğu için Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,87, Barlett Sphericity testi χ2 değeri ise χ2 =751,219, p<0,000 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin eşzamanlı ölçek geçerliği için, İşyeri Nezaketsizlik Ölçeği ve İşyeri Zorbalık Ölçeği arasında çok ileri düzeyde pozitif yönde korelasyon bulunmuştur. Bilinen gruplar ve ölçüt geçerliği için hemşirelerin eğitim ve memnuniyet puanları arttıkça nezaketsizlik puan ortalamalarının düştüğü gözlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği incelendiğinde, Cronbach Alpha katsayısı 0,90 bulunmuş ve madde çıkarılarak yinelenen iç tutarlılık analizlerinde sorunlu soruya rastlanmamıştır.

İletişim: