İstismar ve İhmali Önlemede Uygulanabilecek Çözüm Önerileri Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dönmez-Bican, E. (2009). Okul öncesi eğitimi öğretmenleri ve velilerin çocuk istismarı ve ihmaline yönelik görüşleri. (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Sorumlu Yazar: 
Elif Dönmez Bican
Geçerlik: 

Anketin yapı geçerliliğini belirleyebilmek için 30 öğretmen ve 30 ebeveyne ön denemesi yapılmıştır. Ön deneme sonucu gerekli ifadelerde düzenlemelere gidilmiştir. Daha sonra araştırma için uygulanan istismar ve ihmali önlemede uygulanabilecek çözüm önerileri anketi üzerinden 23 maddenin faktör analizi yapılmıştır. Maddelerin toplam varyansı açıklama oranı %31.85. dir, Ankette yer alan bütün maddelerin faktör yükleri. 30’un üzerindedir.

Güvenirlik: 

İstismar ve ihmali önlemede uygulanabilecek çözüm önerileri anketinin Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı belirlenmiştir. Anketin güvenirlik katsayısı, .89 olarak bulunmuştur.