İstenmeyen Öğrenci Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Alkaş, B. (2010). İlköğretim öğrencileri arasındaki istenmeyen öğrenci davranışlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Buket Alkaş
Geçerlik: 

Bu araştırmada Temel Bileşenler Analiz Yöntemi ile Varimax dik döndürme yöntemi kullanılmıştır. Analize 41 madde dahil edilmiştir. Analiz sonucunda ölçeğin öz değeri 1.00 üzerinde yedi faktörlü bir yapı gösterdiği gözlenmiştir. Böylesi çok faktörlü bir yapının oluşması alt faktörlerin güvenirliğini azaltmakta ve alt faktörleri alan yazına uygun bir biçimde isimlendirmeyi güçleştirmektedir. Ayrıca öz değerlere göre çizilen saçılım grafiği (scree plot) incelendiğinde dördüncü faktöre kadar ivmeli bir düşüş gözlenmekle birlikte beşinci faktörden sonra genel gidişin yatay olduğu ve önemli bir düşüş göstermediği görülmüştür. Bu nedenle ölçek, öz değeri 1.50 olan dört faktörlü bir yapıda tanımlanmıştır. Ölçekteki 1., 3., 12., 16., 17., 18., 23., 25., 26., 28., 33. ve 38. maddeler aynı anda birden fazla faktörde benzer değer alması, madde öz değerlerinin düşük olması nedenleri ile analizden çıkarılmıştır. Sonuç olarak ölçek dört faktörlü bir yapıda ve 29 maddeden oluşmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach alpa iç tutarlılık katsayısı .83 bulunmuştur.