İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Dersi Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kazu, İ.Y., Özdemir, O. ve Erten, P. (2016). İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin geliştirilmesi çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 534-546.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Yaşar Kazu
Geçerlik: 

Ölçeğin iki boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur.( KMO= 0,912 Bartlett Testi= 1994,091). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .592 ile .853 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .880 ile .946 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .946 olarak hesaplanmıştır.

İletişim: