İşlemsel Uzaklık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, R., ve Keser, H. (2015). İşlemsel Uzaklık Ölçeğinin uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (04), 91-105.

Sorumlu Yazar: 
Ramazan Yılmaz
Geçerlik: 

İşlemsel Uzaklık Ölçeğinin özgün faktör yapısının toplanan verilerle ne derecede uyumlu olduğunu belirlemek için DFA ile uyum istatistikleri hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliği tutarlılık ve kararlılık şeklinde iki boyutta incelenmiştir. Ölçeğin tutarlılığına Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ile bakılmıştır. Uyarlaması yapılan form için hesaplanan Cronbach alfa katsayıları alt faktörler için .76 ile .95 arasında değişmektedir.

İletişim: