İşitme Engellilere Yönelik Ritim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ceylan, F. ve Ceylan, B. (2019). İşitme Engellilere Yönelik Ritim Ölçeğinin Geliştirilmesi.Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 8(2), 13-20.

Sorumlu Yazar: 
Funda Ceylan
Geçerlik: 

Hesaplanan KMO uyum ölçüsü değeri 0,851’dir. Bartlett’s testi Chi-Square değeri 1009.015 ve serbestlik derecesi 45 olup anlamlıdır .

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı r=0,931’dir

İletişim: