İşitme Engeli Ölçeği – Yaşlı (Uzun form ve Kısa form)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aksoy, S., Aslan, F., Köse, A., & Alpar, R. (2019). İşitme Engeli Ölçeği-Yaşlı geçerlik ve güvenirlik: Türk popülasyonunda
tarama ve uzun formlarının kullanımı. KBB-Forum: Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 18(4), 310-319.

Sorumlu Yazar: 
Songül Aksoy
Geçerlik: 

Her iki formun yapı geçerliğinin incelenmesi amacıyla hem Pearson korelasyon katsayıları hem polikorik korelasyon katsayıları kullanılarak faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analizlere göre ölçek formlarının tek boyutlu olduğu belirlenmiştir. Yapı geçerliği ile ilgili olarak ayrıca yordama geçerliği de yapılmış ve işitme kaybı derecesi arttıkça ölçekten
alınan toplam puanın arttığı belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin
uzun formunun güvenilirliği; Guttman yarıya bölme katsayısı 0,94; Cornbach alfa katsayısı 0,95 olarak elde edilmiştir. Tarama ve uzun form arasındaki toplam puanlar arasında yüksek ilişki belirlenmiştir (r = 0,96; p < 0.001). Ölçeğin tarama formunun güvenilirliği Cronbah alfa katsayısı ile incelendiğinde 0,87 olarak belirlenmiştir.

İletişim: