İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aslan, S. H., Alparslan, Z. N., Aslan, R. O., Kesepara, C. ve Ünal, M. (1998). İşe Bağlı Gerginlik Ölçeğinin sağlık alanında çalışanlarda geçerlik ve güvenirliği. Düşünen Adam, 11(2), 4-8.

Geçerlik: 

İBGÖ’nin geçerlik çalışması için benzer ölçek geçerliliği araştırılmıştır. Bu amaçla İBGÖ’nin kavramsal olarak örtüşme gösterdiği düşünülen MTÖ ve İDÖ kullanılmıştır. İBGÖ puanları ile MTÖ’ nin KB alt ölçeği İDÖ puanları arasında p<0.001 düzeyinde anlamlı negatif korelasyon belirlenmiştir. Ölçek MTÖ’nin DT ve D alt ölçekleriyle ise p<0.001 düzeyinde anlamlı pozitif korelasyon göstermektedir. Bu beklenen doğrultuda ve yüksek korelasyonlar geçerlik açısından uygun sınırlar içinde değerlendirilebilir.

Güvenirlik: 

İBGÖ’nin iç tutarlılığının incelenmesinde, maddeler için madde bırakma korelasyon katsayıları, ölçek için Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır. Cronbach alfa katsayısı 15. madde dahil 0.75, 15. madde ölçekten çıkarıldığında 0.78 olarak bulunmuştur. Güvenirlik katsayısı bir kez de iki yarım test tekniği ile hesaplanmıştır. Ölçeğin tek ve çift sayılı maddelerinden oluşmuş iki yarım test güvenirliği r:0.75 olarak bulunmuştur.