İşbirlikli Öğrenme Becerisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Burak, D. (2020). İlkokul sosyal bilgiler öğretimine yönelik uyarlanabilir bir öğrenme ortamının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Sorumlu Yazar: 
Durmuş Burak
Geçerlik: 

Ölçeğin geliştirilmesinde kapsam geçerliğine, yapı geçerliğine ve ayırt edicilik geçerliğine yönelik işlemler gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı, doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış, madde, boyut ve ölçeğin tamamına yönelik ayırt edicilik analizleri yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Geliştirilen ölçeğin güvenirliğini belirlemek için Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeği oluşturan faktörler için alfa katsayısı ayrı hesaplanmıştır. Birlikte Çalışma Becerileri olarak tanımlanan birinci faktörün alfa katsayısı .83, Gruba Yansıtma olarak tanımlanan ikinci faktörün alfa katsayısının .64 ve Olumlu Bağlılık olarak tanımlanan üçüncü faktörün ise alfa katsayısının .61 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca İşbirlikli Öğrenme Becerisi olarak tanımlanan ölçeğin tamamının alfa katsayısının .87 olduğu belirlenmiştir.

İletişim: