İşbirlikçi İklim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Limon, İ. ve Durnalı, M. (2017). İşbirlikçi İklim Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 7 (2), 282-294.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet DURNALI
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: