İş Zanaatkârlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yavuz, M. (2018). İş zanaatkârlığı ile bireysel performans çıktıları arasındaki ilişkide çalışanların dışsal prestij ve kurum destek algılarının rolü (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Meltem Yavuz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: