İş Tatmini Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Başol, O. ve Çömlekçi, M. F. (2020). İş Tatmini Ölçeğinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 1(2), 17-31

Sorumlu Yazar: 
Oğuz BAŞOL
Geçerlik: 

Ki-kare/serbestlik değeri: 2.00; RMSEA: 0.06; NFI: 0.99; NNFI: 0.99; CFI: 0.99; GFI: 0.98 ve AGFI: 0.95

Güvenirlik: 

İş tatmini ölçeğinin güvenirliğini test etmek amacıyla Cronbach’s Alpha içsel tutarlık testi uygulanmış, içsel tutarlık değerinin 0,929 olduğu görülmüştür. Son olarak, madde-toplam korelasyonunun 0,30’dan büyük olması maddelerin ayırt edicilik gücünün yüksek olduğunu göstermektedir (De Vaus, 2002: 187) nitekim ilgili sonuçlar incelendiğinde, madde- toplam korelasyonlarının 0,756 ile 0,886 arasında değiştiği görülmüştür

İletişim: