İş Stresi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demiral, Y., Ünal, B., Kılıç, B., Soysal, A., Bilgin, A. C., Uçku, R. ve Theorell, T. (2007). İş Stresi Ölçeğinin İzmir Konak Belediyesi’nde çalışan erkek işçilerde geçerlik ve güvenilirliğinin incelenmesi. Toplum Hekimliği Bülteni, 26(1), 11-18.

Sorumlu Yazar: 
Yücel DEMİRAL
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği döngüsel faktör analizi ile değerlendirilmiştir.Ankette bulunan 17 sorudan 14’ü kuramsal yapıya uygunluk göstermiştir.Ölçüt geçerliğinin değerlendirilmesinde iki yöntem kullanılmıştır. İlk olarak belediye çalışanlarının görevlerine göre farklı iş stresi düzeyleri olduğu düşünülen gruplar stres düzeyleri açısından karşılaştırılmıştır. Belediye
çöp toplama işinde temel olarak üç görev tanımlanmıştır. Bunlar kamyon şoförlüğü, çöp toplayıcılığı ve bakım onarım işleridir. Bu görev tanımlarına göre toplayıcıların diğer görevlerde çalışanlara göre daha yüksek iş yükü ve iş stresi düzeyleri olabileceği öngörülmüştür. İkinci olarak, belediye çalışanları ve sağlık yöneticileri iş stresi bileşenleri açısından karşılaştırılmıştır. Buna göre belediye çalışanlarının iş yüklerinin yüksek, iş kontrollerinin düşük ve iş streslerinin yüksek olması öngörülmüştür. İş stresi düzeylerinin normal dağılıma uygunlukları histogramla değerlendirilmiş sosyal destek ve iş yükünün sola yatık olduğu (normal dağılmadığı) görüldüğünden sağlık yöneticileri ve belediye çalışanlarının stres
düzeylerinin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi, belediyede çalışanların görevlerine göre iş stresi düzeylerinin karşılaştırılmasında ise Kruskal-Wallis testleri yapılmıştır. Bütün analizler için SPSS 11.0 istatistik paket programı kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Anketin iç tutarlığı her alt bölüm için elde edilen Cronbach’s alfa katsayıları ile, test- tekrar test güvenilirliliği grup içi korelasyon kat sayıları ile değerlendirilmiştir.Cronbach’s alfa katsayıları 0,48 (beceri kullanımı) ve 0,78 (karar serbestliği) arasındadır. Test-tekrar test değerlendirmesi sonuçları tatmin edici düzeylerdedir.Ölçeğin kararlılığının değerlendirilmesinde üç hafta ara ile uygulanan test-tekrar test yöntemi kullanılmıştır. Tekrarlayan ölçümlerde varyans analizi yöntemi ile bireyler arası ortalamaların kareleri (BMS) ve standart hataların kareleri (EMS) elde edilmiştir. BMS-EMS/BMS formülü ile grup içi korelasyon katsayıları (ICC) elde edilmiştir (30). Anketin iç tutarlığı her alt bölüm için elde edilen Cronbach’s’s alfa katsayıları ile değerlendirilmiştir.

İletişim: