İş Ortamı Stres Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tatar, A. (2009). Doğrulayıcı Faktör Analiziyle İş Ortamına Yönelik Stresi Ölçmek Üzere Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: İş Ortamı Stres Ölçeği’nin (İOSÖ) Güvenirlik ve Geçerliliği. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23.

Sorumlu Yazar: 
Arkun Tatar
Geçerlik: 

Bu yapıda genel toplam puanı altında beş boyut ve bu beş boyuttan birinin altında da dört alt boyut olmak üzere kurulan modelin test edilmesi sonucunda model uyumu sağlanmıştır; χ2(38)=1727.451; p<0.001.

Güvenirlik: 

70 maddelik ölçeğin bütünü için güvenirlik katsayısı 0.96’dır. Ölçeğin sırasıyla birinci sıra boyutları için elde edilen güvenirlik katsayıları; Bireysel boyutu için 0.94, Kişiler Arası İlişkiler boyutu için 0.73, Çevresel boyutu için 0.78, Özel Yaşam boyutu için 0.76 ve Örgütsel boyutu için 0.82’dir. Bireysel boyutunun alt boyutları olan Duygusal ve Davranışsal alt boyutunun 0.83, Fiziksel alt boyutunun 0.80, Zihinsel alt boyutunun 0.83 ve Genel Sağlık alt boyutunun ise güvenirlik katsayısı 0.82 olarak hesaplanmıştır.

İletişim: