İş Doyumsuzluğuna Verilen Tepkiler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yaşın, F. (2013). İş Doyumsuzluğuna Verilen Tepkiler Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Nesne Dergisi,1(2),1-20. DOI: 10.7816/nesne-01-02-01

Sorumlu Yazar: 
Fatma Yaşın
Geçerlik: 

İDVTÖ’nün faktör yapısını incelemek amacıyla hem açımlayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda, ölçeğin Türkçe formunun özgün ölçeğe benzer şekilde dört faktörlü bir yapı içerdiği görülmüştür.

Güvenirlik: 

İDVTÖ’nün Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları .67 ile .59, iki yarı güvenirlik katsayıları .48 ile .45 ve test tekrar test güvenirlik katsayıları .69 ile .47 arasında değişmektedir.

İletişim: