İntihar Girişiminde Bulunan Olgulara Yönelik Acil Sağlık Çalışanlarının Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Er, H. G., Şimşek, Z. ve Aker, A. T. (2013). İntihar Girişiminde Bulunan Olgulara Yönelik Acil Sağlık Çalışanlarının Tutumları Ölçeği’nin (İGYTÖ) geliştirilmesi; geçerlik ve güvenilirlik. Turk Psikiyatri Dergisi, 24(4), 260-265.

Sorumlu Yazar: 
Gülistan Er
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği için faktör analizi temel bileşenler (principal components), verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser Meyer 262 Olkin (KMO) katsayısı ve Bartlett küresellik testi ile incelenmiştir. Ölçekte yer alan maddelerin benzer davranışları ne ölçüde ölçtüğünü belirlemede, alınan puanlar ile ölçeğin toplam puanı arasındaki ilişki madde-toplam korelasyonu hesaplanarak yapılmıştır. Barlett testi sonucu 1669.906 değeri ve p<0,01 düzeyi ile Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) örneklem değeri 0,80 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar ölçeğin faktör analizine uygun olduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliğini test etmek amacıyla çalışma evreninden 37 sağlık çalışanına ölçek 4 hafta ara ile uygulanmıştır.
Uygulama sonucunda birinci ve ikinci uygulamada alınan puanlar arasındaki korelasyon 0,70 olarak bulunmuştur. Bir ay
ara ile uygulanan taslak ölçeğin iki ölçüm sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (s=37; p= 0,990). Bu sonuç ölçeğin güvenilirliği için bir kanıttır.

İletişim: