İnternet’te Bilgi Kirliliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Fırat, M. ve Kurt, A. A. (2015). İnternet’te Bilgi Kirliliği Ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulanması.Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(1), 89-103.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Fırat
Geçerlik: 

İBK ölçeği için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin iki faktörlü bir yapı sergilediği ve bu faktörlerin birlikte toplam varyansın % 42.78’ini açıkladıkları görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alpha değeri α=.88 bulunmuştur. Maddeler için madde toplam
korelasyonlarının .356 ile .692 arasında değiştiği görülmüştür.

İletişim: