İnternete Yönelik Epistemolojik İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kılıç Çakmak,.E., Karaoğlan Yılmaz, F., G. & Yılmaz, R. (2015). İnternete Yönelik Epistemolojik İnanç Ölçeği’nin uyarlanma çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 55-71

Sorumlu Yazar: 
Ebru Kılıç Çakmak
Geçerlik: 

İnternete Yönelik Epistemolojik İnanç Ölçeğinin özgün faktör yapısının toplanan verilerle ne derecede uyumlu olduğunu belirlemek için DFA ile uyum istatistikleri hesaplanmıştır. Üç faktörlü model için gerçekleştirilen DFA sonuçları şöyledir: [χ2(463)= 316.77, (sd=101, p.=.0000); χ2/sd= 3.14; RMSEA=.068, SRMR=.043, GFI=.92, AGFI=.89, IFI=.98, CFI=.98, NFI=.98 ve NNFI=.98]. Analizler sonucunda ortaya çıkan modifikasyon önerileri incelendiğinde; söz konusu modifikasyonların χ2’ye önemli ölçüde katkı sağlamayacağı görülmüş ve modelin uyum indeksleri sınır değerlere uygun olmasından modifikasyon önerisi dikkate alınmayarak analiz sonlandırılmıştır

Güvenirlik: 

Ölçeğin Türkçe biçiminin güvenirliğine Cronbach alfa katsayısı ile bakılmış ve ölçeğin özgün ve Türkçe biçimlerinin alfa katsayıları Tablo 3’te verilmiştir. Ölçeğin Türkçe biçiminin alt faktörleri için hesaplanan Cronbach alfa değerlerinin .85 ile .93 arasında değiştiği görülmektedir. Ölçeğin geneli için ise Cronbach alfa değeri .81 olarak hesaplanmıştır. Özgün ölçeğin alt faktörleri için hesaplanan Cronbach alfa değerlerinin .75 ile .82 arasında değiştiği görülmüştür.

İletişim: