İnternet Öz-yeterliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Kaya, M., Akın, Ü., Sahranç, Ü. ve Uğur, E. (2014). İnternet Öz-yeterliği Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 404 – 415. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201428191

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçek faktör yükleri .58 ile .95 arasında sıralanmaktadır. Alt ölçeklere ait maddelerin faktör yükleri yaratıcılık alt boyutu için .58 ile .89., ayrımlaştırma alt boyutu için .65 ile .95,
organizasyon alt boyutu için .82 ile .87, iletişim alt boyutu için .72 ile .93 ve araştırma alt
boyutu için .77 ile .76 arasında değişmektedir. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik
katsayıları yaratıcılık alt boyutu için .91, ayrımlaştırma alt boyutu için .90, organizasyon alt
boyutu için .89, iletişim alt boyutu için .82 ve araştırma alt boyutu için .77 ve ölçeğin bütünü
için .91 olarak bulunmuştur. Ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır. Ölçeğin orijinal
formu için yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bu sonuçlar araştırmacılar
tarafından İnternet Öz-yeterliği Ölçeğinden elde edilen ölçümlerin geçerlik ve güvenirliği
sağladığı şeklinde yorumlanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği Cronbach Alpha iç tutarlık yöntemiyle, madde analizi ise düzeltilmiş madde-toplam
korelâsyonuyla incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri için SPSS 13.0 ve LISREL 8.54
programları kullanılmıştır.

İletişim: