İnstagram Kulllanım Nedenleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Anlı, G., Sevinç, H., Güneş, Z. ve Yazgı, Z. (2020). İnstagram Kullanım Nedenleri Ölçeğinin geliştirilmesi ve ölçeğin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(75), 1185-1197. doi: 10.17755/esosder.526620

Sorumlu Yazar: 
Hümeyra SEVİNÇ
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek için öncelikle açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu analizde örneklemin yeterliliğini test eden Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerlerine bakılmıştır. KMO değeri .833 olarak bulunmuştur.Madde faktör yük değerleri ise .65 ile .85 arasında değişmektedir. Ölçeğin benzer ölçekler geçerliliği, İnstagram Kullanım Nedenleri Ölçeği ile Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği arasındaki ilişki, Pearson Momentler çarpımı Korelasyon Katsayısı ile hesaplanarak bulunmuştur. İnstagram kullanım nedenleri ölçeğinin toplam puanları ile Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği puanları arasındaki korelasyon r = .49 (p < .001) düzeyinde anlamlı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlık güvenirliği için Cronbach alfa katsayısı hesaplanmış ve 15 maddelik ölçeğin iç tutarlık katsayısı .82 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin alt faktörlerine ilişkin iç tutarlık katsayıları ise, popülerlik ve saygınlık için .84; eğlenme için .79; diğerlerini takip etme için .63 ve sorunlardan kaçış için ise, .68 olarak belirlenmiştir.

İletişim: