İnovasyon Çiftustalığı

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Açıkgöz, A. (2015). İnovasyon Çiftustalığı: Bir ölçek uyarlama çalışması. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 4(2), 1-26.

Sorumlu Yazar: 
Atif Açıkgöz
Geçerlik: 

Yapılan analiz sonucunda ölçüm modeli ile veri setlerinin birbirleriyle oldukça uyumlu olduğu tespit edilmiştir: χ2 (104) = 147,57, karşılaştırmalı uyum indeksi (Comparative Fit Index, CFI) = 0,98, artımsal uyum indeksi (Incremental
Fit Index, IFI) = 0,98, χ2/d.f. = 1,42, Tucker-Lewis indeksi (Tucker-Lewis Index, TLI) = 0,97 ve hataların ortalama karekökü (Root Mean Square Error of Approximation, RMSEA) = 0,05. İlaveten, tüm belirgin değişkenler ilgili gizil değişkenler üzerine yüklenerek (en küçük t-değeri 2,50 ile) uyuşum geçerliliği (convergent validity) sağladıkları ispatlanmıştır.

Güvenirlik: 

İşleyici inovasyon için Cronbach Alfa değeri 0,88 iken keşfedici inovasyon için bu değer 0,90’dır.