İnmeli Hastalara Bakım Veren Hasta Yakınlarının Bakıma Hazır Olunuşluluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kahraman, S. (2014). İnmeli Hastalara Bakım Veren Hasta Yakınlarının Bakıma Hazır Olunuşluluk Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Seçil Kahraman
Geçerlik: 

Madde analizi sonucunda ölçekteki maddelerin madde-toplam puan korelasyon katsayısı 0.63-0.84 arasında saptanmış ve hiçbir madde ölçekten çıkarılmamıştır. Ölçeğin maddeleri ile ölçeğin toplam madde-puan korelasyonları arasındaki ilişki p<0.01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçek toplam Cronbach Alpha katsayısı 0.92 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin testi yarılama analiz sonuçları ve Cronbach Alpha katsayısı istenen düzeylerdedir.

İletişim: