İnmeli Hastalar İçin Postüral Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Zöngür, S., Aksoy, C. C., Taşpınar, F., Taşpınar, B., & Kenar, B. (2018). İnmeli Hastalar için Postüral Değerlendirme Ölçeği: Türkçe versiyonu geçerlik ve güvenirliği. İzmir Democracy University Health Sciences Journal, 1(2), 23-35.

Sorumlu Yazar: 
Ferruh Taşpınar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılığını gösteren Cronbach alfa katsayısı ilk ölçüm için 0,94; ikinci ölçüm için 0,94 olarak çok yüksek güvenirlikte bulundu. Test-tekrar test güvenirliğinde, ölçeğin sınıf içi korelasyon katsayısı 0,98 olarak bulundu.

İletişim: