İngilizce İle İlgili Özyeterlik İnancı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Hancı-Yanar, B. ve Bümen, N.T. (2012). İngilizce İle İlgili Özyeterlik İnancı Ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 97-110.

Sorumlu Yazar: 
Nilay T. Bümen
Geçerlik: 

Ölçekte yer alan 34 maddeye ilişkin faktör yükleri 0.42 ile 0.69
arasında değişmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu elde edilen karşılaştırmalı uyum
indekslerinden RMSEA=0.044 ve SRMR=0.046 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Verilerin ve örneklemin faktör analizi için uygun olup olmadığını belirlemek üzere uygulanan Kaiser-Meyer Olkin (KMO) katsayısı 0.97 ve Bartlett testi sonucu (ChiSquare 8400.73 p<0.001) anlamlı bulunmuştur. Bulunan ölçüm sonucu örneklem yeterliğinin çok iyi olduğunu göstermektedir (32). Ölçeğin temel bileşenlerinin dağıldığı faktör yapılarını incelemek ve boyutları görmek için açıklayıcı faktör analizi (AFA)
yapılmıştır. Ölçeğin dört boyutlu olduğuna yönelik modelin test edilmesi amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Son olarak ölçeğin güvenirliğinin belirlenmesinde Cronbach Alpha Katsayısı (33) hesaplanmıştır.

İletişim: