İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğretim Programlarına İlişkin Öğretim Elemanı Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özaydın-Cengizhan, L. (2006). Üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıfı öğretim programlarının karşılaştırılması(Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 

Ölçekteki maddelerin geçerliği için testle madde korelasyonları hesaplanmıştır. Korelasyonlar yorumlanırken test ve madde puanları arasındaki ilişkilerin anlamlı olması yeterli görülmüştür. Buna göre 4, 6, 8, 21, 28, 35 ve 36. maddelerin madde test puanı korelasyonları negatif veya önemsiz çıkmış, diğer bütün maddelerin korelasyonları (p< 0,01 düzeyinde) manidar bulunmuştur. Bu sonuca dayanarak testteki 7 maddenin geçersiz, diğer maddelerin ise geçerli olduğu kabul edilmiştir.

Güvenirlik: 

Test için hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 0,87
bulunmuştur. Elde edilen bu sonuca göre ölçeğin yeterince güvenilir sonuçlar verdiği
söylenebilir.Geçersiz maddeler dışarıda tutulduğunda testin hesaplanan iç
tutarlık güvenirliği 0,88 düzeyine çıkmaktadır.