İnformel İlişkiler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Memduhoğlu, H. B. ve Saylık, A. (2012). Okullarda İnformel İlişkiler Ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 1-21.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Saylık
Geçerlik: 

İnformel İlişkiler Ölçeği’nin (İNİLÖ) yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi; elde edilen faktör yapısının doğruluğunu test etmek için de doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır.

Güvenirlik: 
İletişim: