İnformal İletişim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uğurlu, C. T. (2014). İnformal İletişim Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3), 83-100.http://dx.doi.org/10.17679/iuefd.64723

Sorumlu Yazar: 
Celal Tayyar Uğurlu
Geçerlik: 

Bu çalışmanın sonucunda 24 maddeli “İnformal İletişim Ölçeği” geliştirilmiştir. Bu amaçla seçkisiz örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yoluyla ilköğretim ve ortaöğretim okulları seçilmiş ve bu okullarda görev yapan bütün öğretmenlere ölçek dağıtılarak gönüllü olanların katılımıyla veriler toplanmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .89 olarak bulunmuştur. Ölçeğe açımlayıcı faktör analizi uygulanmış ve örneklem büyüklüğünün uygunluğu KMO ve Barlett istatistiği ile onaylanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, KMO değeri .86; Bartlett Sphericity Testi sonucu 2683,398 (p<0,05) olarak anlamlı bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçek ile ilgili dört alt faktöre ulaşılmıştır. Bu dört alt faktör; “Arkadaşlık”, “Bilgi”, “Etkileme” ve “Eğlenme” başlıklarından oluşmaktadır. Ölçeğe ilişkin toplam açıklanan varyans %54,47 olarak elde edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi ile elde edilen modelin uygunluğunu test etmek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde kullanılan Ki Kare (x²) Uyum İyilik Testi, RMSEA, RMR, GFI, CFI, NFI ve NNFI değerlerine ilişkin karşılaştırmalar yapılmış ve faktör yapısının uygun olduğunu onaylamıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .89 olarak bulunmuştur.

İletişim: