İlkokul Çocukları İçin Matematik Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mutlu, Y. ve Söylemez, İ. (2018). İlkokul 3. ve 4. sınıf çocukları için matematik kaygı ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Ekev Akademi Dergisi, 22(73), 429-440.

Sorumlu Yazar: 
Yılmaz Mutlu
Geçerlik: 

Yapılan DFA kapsamında her hangi bir sınırlama ve modifikasyona yapılmadan uyum indeksleri belirlenmiştir. Bu indeksler X²/sd (234.60 / 62) = 3.74, RMSEA= 0.080, RMR= 0.037, GFI= 0.92, CFI= 0.93, NFI= 0.90, NNFI= 0.91 ve AGFI= 0.89 olarak bulunmuştur. Birinci faktörde yer alan maddelerin faktördeki yük değerleri .672 – .765 arasında; ikinci faktörde yer alan maddeler .513 – .699 arasında; üçüncü faktörde yer alan maddeler için ise .543 – .765 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin bütünü için Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı .747 olarak bulunmuş olup alt boyutlar için gerekli güvenilirlik değerlerinin ise; birinci faktör için .728, ikinci faktör için .615 ve üçüncü faktör için .621 olarak bulunmuştur.

İletişim: