İlköğretimde Yapılan Proje Çalışmalarıyla İlgili Öğretmen Görüşleri Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, M. (2009). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin uygulanması ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşleri. (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Sorumlu Yazar: 
Melek Şahin
Geçerlik: 

Kapsam geçerliliği aşamasında; ölçekteki her bir maddenin ve ölçeğin bütünün, ölçme amacına uygun olup olmadığı,
ölçülmek istenen özelliği ne oranda temsil ettiğini belirlemek için bir uzman görüşü alınmıştır. Yapı geçerliği için faktör analizi yapılmıştır. Anketlerdeki faktör yükleri; öğrenci anketinde yer alan maddelerin faktör yükleri .41 ile .75; öğretmen anketinde yer alan maddelerin faktör yükleri ise .47 ile .83 arasında değişmiştir.

Güvenirlik: 

Öğrenci ölçeğinin güvenirliğini belirlemek amacıyla ölçeğin geneline ve alt boyutların güvenirliğine Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ile bakılmıştır. Öğrenci anketinin genel güvenirlik katsayısı .80, öğretmen anketinin güvenirlik
katsayısı ise .71 olarak belirlenmiştir.

İletişim: