İlköğretimde Sınıf Yönetiminin Etkililiği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güven, S. ve Karslı, M.D. (2014). İlköğretimde sınıf yönetiminin etkiliğini belirlemeye yönelik ölçek geliştirme çalışması. International Journal of Social Science, 29, 367-385. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2544

Sorumlu Yazar: 
Sibel Güven
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonuçları doğrultusunda; 1. bölümde “Sınıfınızın Bir Üyesi Olarak..” 11,19,13,35 ve 40 nolu maddeler, 2. bölümde “Sınıfınızın Bir Üyesi Olarak Öğrencinizin/Öğrencilerinizin…” 2,5,10,12,13,30 ve 24 nolu maddeler, 3. bölümde “Sınıfınızdaki Çalışma Gruplarının…” 1 ve 8 nolu maddeler çıkarılmıştır.
Doğrulayıcı Faktör Analizi sınamasında her alt bölüm için 4 alt faktör de uyum indeksi değerlerine bakılmış ve alt boyutları arasındaki korelasyon ilişkisi incelenmiş ve anlamlı düzeyde bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha değerleri “Sınıfınızın Bir Üyesi Olarak…” bölümü için .92, “Sınıfınızın Bir Üyesi Olarak Öğrencinizin/öğrencilerinizin…” bölümü için .90, “Sınıfınızdaki Çalışma Gruplarının…” bölümü için .72 ve anketin tümü için .95 olarak hesaplanmıştır.

İletişim: