İlköğretim Okulu Etik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özcan, K., Balyer, A.(2014). İlköğretim Okulu Etik Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve öğrenci-öğretmenlerin ilköğretim okulu etik iklimi algılarının belirlenmesi. Route Educational ve Social Science Journal , 1(1), 104-126.

Sorumlu Yazar: 
Kenan Özcan
Geçerlik: 

Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama sürecinde, yapı geçerliliği Açımlayıcı Faktör Analizi yapılmış ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile bu yapı test edilmiştir. Öz değeri 1’in üzerinde olan ve üç faktörden oluşan yapı toplam varyansın % 46.91’ini açıklamaktadır. Ölçeğin alt faktörleri ile toplam puan korelasyon katsayısının 0.85’e eşit veya daha küçüktür. Ölçeğe ilişkin hata ve uyum indeksleri sırasıyla χ2 /df :1.65, RMSEA: 0.05, RMR: 0.06, SRMR: 0.04, NFI: 0.95, NNFI: 0.97, CFI: 0.98, GFI: 0.87, AGFI: 0.85 ve PGFI: 0.75 olması ölçeğin önerilen yeni modelinin uygun olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tamamına ilişkin Cronbach α güvenirlik katsayısı 0.91, öğretmen-öğrenci ilişkileri alt boyutu için 0.92, öğrenci-öğretmen ilişkileri/öğrenme çevresi alt boyutu için 0.85 ve
öğrenci-öğrenci alt boyutu için 0.72’dir.

İletişim: